Święty kapłan-męczennik Sergiusz (Zacharczuk)

Święty męczennik Sergiusz urodził się w 1915 r. we wsi Szychowice koło Hrubieszowa w pobożnej rodzinie Zacharczuków. Jego ojciec, o. Mikołaj, był diakonem i znanym dyrygentem chórów cerkiewnych na Hrubieszowszczyźnie. Matka świętego, Maria, po śmierci męża wstąpiła do żeńskiego monasteru w Korcu na Wołyniu.

Przygotowanie do stanu kapłańskiego Sergiusz uzyskał w Wołyńskim Seminarium Duchownym w Krzemieńcu oraz Szkole Dyrygentów i Psalmistów Cerkiewnych w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Po wstąpieniu w związek małżeński, tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, przyjął święcenia kapłańskie.

Nowo wyświęcony o. Sergiusz skierowany został do pracy duszpasterskiej w parafii Nabroż na Tomaszowszczyźnie, gdzie cerkiew została zburzona w dramatycznym 1938 r. Będąc prawosławnym kapłanem narażony był na wiele niebezpieczeństw.

W maju 1943 r. dokonany został napad na dom duchownego w Nabrożu. Dwudziestoośmioletni kapłan był okrutnie torturowany i poniósł męczeńską śmierć. Sprofanowano również znajdującą się w domu cerkiew.

Męczennik pochowany został na cmentarzu prawosławnym w jego rodzinnej wsi Szychowicach. Wiosną 2003 r. otwarto grób świętego i wydobyto relikwie. Zostały one umieszczone w cerkwi prokatedralnej św. Jana Teologa w Chełmie.