Fundacja Dialog Narodów

Fundacja Dialog Narodów

– jako instytucja diecezjalna funkcjonuje od kwietnia 2007 r. Działa ona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego dotyczące fundacji oraz swój statut. Posiada osobowość prawną.

Cele fundacji, określone w statucie, zapewniają jej szerokie pole działania. Dotyczą one działalności wspierającej idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego państw Europy Środkowej i Wschodniej w obszarze: społecznym, informacyjnym, kulturalnym, sportowym, naukowym, naukowo-technicznym i oświatowym, ochrony środowiska, turystyki, rozwoju obszarów wiejskich i przedsiębiorczości. W ramach swojej statutowej działalności fundacja może podejmować wszechstronne działania na rzecz budowy wspólnoty narodów, a zwłaszcza rozwoju i integracji państw europejskich, ich społeczności lokalnych, rynku, gospodarki i demokracji. Przedmiotem zainteresowania fundacji są wszelakie przedsięwzięcia mające na celu rozwój współpracy międzynarodowej, transgranicznej, a także regionalnej i lokalnej. Fundacja zajmuje się także wspieraniem wszelkiego rodzaju działań dążących do ochrony kultury, dziedzictwa narodowego, zabytków, wspierania mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych. Ponadto otwarta jest na współpracę z organizacjami i instytucjami, których cele statutowe są zbieżne w wyżej opisanymi.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

 •  działania umożliwiające rozwój kontaktów miedzy przedstawicielami równych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu dyskryminacji;
 •  organizowanie i finansowanie różnych form działalności oświatowej, np. odczyty, seminaria, sympozja, warsztaty, szkolenia;
 •  prowadzenie działalności wydawniczej;
 •  działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem;
 •  prowadzenie, wspieranie i rozwój działalności turystycznej;
 • prowadzenie różnego rodzaju ośrodków edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym szkół i przedszkoli;
 • prowadzenie programów stypendialnych, staży oraz działań związanych z rynkiem pracy;
 • pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną i intelektualną udzielaną osobom, instytucjom lub organizacjom;
 • finansowanie, współpracę, tworzenie instytucji i placówek ochrony zdrowia; 
 •  działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 
 •  rewitalizację, zachowanie i odbudowę dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i religijnego; 
 •  rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak również promowanie zapomnianych rzemiosł; 
 •  organizowanie i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów; 
 •  wykorzystywanie technik multimedialnych w kierunku edukacji i rozwoju myśli obywatelskiej i ogólnego dobra społecznego;
 •  współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 
 •  pozyskiwanie funduszy krajowych europejskich i innych w dążeniu do realizacji celów Fundacji.

Bieżąca działalność:

W 2007 r. Fundacja w ramach prowadzonej działalności wydawniczej wydała książkę pt. ”Kościół prawosławny w województwie lubelskim(1918-1939)” autorstwa dr. Grzegorza Jacka Pelicy. Wydawnictwo poświęcone jest historii Cerkwi prawosławnej na terenie obecnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w okresie międzywojennym.

W okresie wakacji w latach 2007 - 2012 Fundacja była organizatorem obozów zagranicznych wypoczynkowych w Bułgarii, Rumunii, Czarnogórze, Grecji i na Ukrainie. Uczestniczyła w nich młodzież i osoby dorosłe.

Kontakt:
Fundacja Dialog Narodów
ul. G. Dolińskiego 1,
20-127 Lublin
tel./fax 81 444 41 62
e-mail: biuro@dialognarodow.pl