Terespol: „RENOWACJA ZABYTKOWEJ CERKWI PW. ŚW. APOSTOŁA JANA TEOLOGA W TERESPOLU”

PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. APOSTOŁA JANA TEOLOGA
UL. CERKIEWNA 2
21-550 TERESPOL(Znak sprawy 3/2024)

o udzielenie zamówienia pn.

„RENOWACJA ZABYTKOWEJ CERKWI PW. ŚW. APOSTOŁA JANA TEOLOGA W TERESPOLU”


ZATWIERDZAM:


Proboszcz
/-/ ks. Jarosław Łoś…………………………………………………..Terespol, dnia 29.05.2024 r.

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Parafia Prawosławna pw. Św. Apostoła Jana Teologa
ul. Cerkiewna 2, 21-550 Terespol,
NIP: 537 17-91-441, REGON 030103219
tel.: 83 375-30-00
1.2. Miejsce oraz sposób upubliczniania Zapytania ofertowego:
Strona internetowa Gminy Miasto Terespol:
1.3. Słownik.
Użyte w niniejszym zapytaniu ofertowym (oraz w załącznikach)terminy mają następujące znaczenie:
1)    „zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został opisany w rozdziale 4 niniejszego Zapytania ofertowego,
2)    „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze Zapytanie ofertowe,
3)    „Zamawiający/Beneficjent dotacji” – Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Jana Teologa  w Terespolu,
4)    „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
1.4.    Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą treścią Zapytania ofertowego i złożyć ofertę zgodnie z jego wymaganiami.
2.1.     Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2.2.    Rodzaj zamówienia: robota budowlana
 


3.1.    Zamawiający informuje, że zamówienie jest dofinansowane ze środków Rzędowego Programu Odbudowy Zabytków. Wstępna promesa NR RPOZ/2023/5869/PolskiLad


4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „RENOWACJA ZABYTKOWEJ CERKWI PW. ŚW. APOSTOŁA JANA TEOLOGA W TERESPOLU”.

        Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac konserwatorskich w zakresie dwóch ikon św. Teodozjusza i św. Aleksandry oraz prac budowlanych związanych z remontem elewacji cerkwi.
       
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. Nr 1 do zapytania ofertowego, stanowi opis zakresu robót będących przedmiotem zamówienia i składa się z:
- Programu Prac Konserwatorskich wraz z zakresem tych prac;
- zakres prac budowlanych wraz z przedmiarem
- decyzje konserwatora


Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-9 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45000000-7 – Roboty budowlane
45400000-1 – Roboty wykończeniowe

           Rozwiązanie równoważne.
W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm,    europejskich     ocen    technicznych,     aprobat,     specyfikacji    technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca   może   zastosować   materiały   lub   urządzenia   równoważne,   lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w   trakcie    realizacji    zamówienia,    że    zastosowane    przez    niego    urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie   w   dokumentacji   opisującej    przedmiot   zamówienia    etykiety   oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta,    w    przypadku,     gdy    dany    Wykonawca    nie    ma    ani    dostępu do   certyfikatów   lub    sprawozdań    z    badań,    ani    możliwości    ich    uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka nie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.07.2024 r.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.1.1. posiadają odpowiednie doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1.4.1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie lub remoncie budynku lub budynków lub obiektu budowlanego/ obiektów budowlanych wpisanego/wpisanych do rejestru zabytków1 lub gminnej ewidencji zabytków2, mająca wartość 300 000,00 zł.

Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi  w oparciu o wykaz zrealizowanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane , przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia  i skierują do jego realizacji:
W zakresie projektowania:
a)    minimum jedną osobą (projektant w branży architektonicznej) posiadającą uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej, których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie objętymi przedmiotem zamówienia

W zakresie wykonywania robót:

b) min. jedną osobą (Kierownik budowy w branży konstrukcyjno- budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej których zakres umożliwia mu kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia oraz spełniającą wymagania wskazane w art. 37c ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.

6.2. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.).
6.3. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6.2 podlegają:
- wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
- wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
- 3.    wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
6.4. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 6.2 następuje na okres trwania ww. okoliczności.
6.5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 6.2 Zapytania Ofertowego, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6.6. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 6.3 Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6.7. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy:
1.4.1.a) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
1.4.1.b) Nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
1.4.1.c) Nie wykażą braku podstaw wykluczenia
1.4.1.d) Wobec, których zachodzą podstawy wykluczenia.
6.8. Zamawiający ma prawo zbadać podstawy wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu jedynie wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
6.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
6.10.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6.11. Wykonawca nie może po upływie terminu składnia ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6.12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.14. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny środek dowodowy, o którym mowa w pkt 6.13 potwierdza, że stosunek łączący  Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty  dostęp do tych zasobów, a w szczególności określa:
3.1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
3.2) Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3.3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.15. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy  przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne , pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz – jeżeli dotyczy, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6.16. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.1.  W celu     potwierdzenia     spełniania     warunków     udziału     w postępowaniu  Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.1 Zapytania ofertowego;
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zapytania ofertowego – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.2 Zapytania ofertowego;
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składane są przez Wykonawcę (Wykonawców) wykazującego (wykazujących)  spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów dokumenty te odnoszą się do podmiotu spełniającego warunki udziału w postępowaniu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca.

7.2. W celu wykazaniu braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
2.1.a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn.zm.) – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego - w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.2 Zapytania ofertowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składane są przez każdego z Wykonawców.
W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów dokumenty te składane są przez Wykonawcę i podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca.

7.3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
7.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1i 7.2 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wnoszenia wadium.


                                                          
9.1  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2 Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.
9.3 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
9.4 Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
9.5 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentująca Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
9.6 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa , pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
9.7 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innymi niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.9 Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
9.10 Zaleca się aby każda strona oferta zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
9.11 Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego- w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.
b) Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 Zapytania ofertowego, tj.:
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego - wykaz robót budowlanych,
Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego - wykaz osób
Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
9.12 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 9.11 można złożyć:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@terespol.pl
Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem adresu e-mail należy złożyć w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
lub
b) umieścić w kopercie/ opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie / opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
 Oferta w  postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego pn. „RENOWACJA ZABYTKOWEJ CERKWI PW. ŚW. APOSTOŁA JANA TEOLOGA W TERESPOLU”- Znak: 3/2024- Nie otwierać przed dniem 04.07.2024 r. przed godziną 10:00.
9.13 Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty lub jej przekazania niezgodnie z treścią Zapytania ofertowego będą obciążały Wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy Zamawiającego  zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu).
9.14 Przed upływem terminu składania ofert , Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ofertę wycofać. W przypadku składania oferty w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert, oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio wyraz "wycofanie" lub "zmiana".
9.15 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. Oferta składa przez spółki cywilne traktowana jest jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.
9.16 Termin związania ofertą upływa: 02.08.2024 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
9.17 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą , o którym mowa w pkt 9.16 Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
9.18 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
9.19 Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9.20 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 9.19 Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.10.1. Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w pkt 9.11 należy złożyć:
1.a) Za pośrednictwem adresu e-mail: um@terespol.pl lub
1.b) Na adres: Gmina Miasto Terespol
        ul. Czerwonego Krzyża 26
        21-550 Terespol

10.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 04.07.2024 r. do godziny 10:00.
10.3. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 10.1 a nie data jej wysłania.


11.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie całego zamówienia. Cenę podaną w formularzu oferty Wykonawca wylicza w oparciu o Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
11.2 Cena ofertowa to cena ryczałtowa należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz liczby materiałów, a także robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.
11.3 Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11.2 Zapytania ofertowego obejmuje kompleksową realizacje przedmiotu zamówienia określonego w Projekcie  umowy, z materiałami, urządzeniami, kosztami ubezpieczeń, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej.
11.4 Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie do realizacji przedmiotu zamówienia.
11.5 W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (dz. U. z 2017 r. poz. 1830) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), z którą podejmie się realizować przedmiot zamówienia.
11.6 Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
    12.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12.2 jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień , w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
- zarządzania procesem produkcji świadczonych usług lub metody budowy,
- wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych,
- oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez Wykonawcę,
- zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ustalonego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z  dnia 10 października 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.)lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie,
- zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
-zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska,
- wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny  spoczywa na Wykonawcy.
12.3 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.       
13.1    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, , które nie zostały odrzucone.
13.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

    
L.p.
Nazwa kryterium
Znaczenie  kryterium
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1
Oferowana cena (Pc)
100 %
100


13.3    Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
                                                   Pn
                                            P c =     ---------- x 100 pkt
                                                            Pb
    gdzie,
Pc- liczba punktów za kryterium cena,
Pn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Pb – cena oferty badanej.

13.4 W kryterium CENA, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy     wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch  miejsc po przecinku.


        Rozdział 14
OCENA OFERT , OGŁOSZENIE WYNIKÓW, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 6 Zapytania ofertowego.
14.2 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 12.3 Zapytania ofertowego;
c) nie będzie spełniała wymogów brzegowych umożliwiających  dofinansowanie realizacji projektu określonych w dokumentach programowych;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
f) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 12.3 lit. c) Zapytania ofertowego;
i) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt 9.17 Zapytania ofertowego, na przedłużenie związania ofertą;
j) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
14.3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
14.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (jednokrotnie). Może również poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
14.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
14.6 W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, decyduje niższa cena.
14.7 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (w przypadku jego braku na faks lub adres pocztowy) oraz na stronie internetowej https://www.terespol.pl/
14.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach uzasadnionych, w szczególności:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- postępowanie jest obarczone wadą formalno - prawną;
- wystąpią okoliczności powodujące konieczność unieważnienia postępowania ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego;
- jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ranach źródła finansowania nie zostały mu przyznane. 
15.1 Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub w inny zaakcentowany przez Zamawiającego sposób. O terminie i godzinie podpisania umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przed planowanym podpisaniem umowy.
15.2 W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższa liczbę punktów.
15.3 Przez odmowę zawarcia umowy Zamawiający rozumie przesłanie przez Wykonawcę pisma informującego o tym fakcie lub niestawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy lub niezłożenie w wyznaczonym terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , a także nieodesłanie w wyznaczonym terminie podpisanej umowy w przypadku zawierania jej w trybie korespondencyjnym.
15.4 Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy mogą zostać wezwanie do złożenia umowy regulującej ich współpracę.


16.1    Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
16.2    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a)    pieniądzu,
b)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c)    gwarancjach bankowych,
d)    gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16.3    Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: ………………………………………………….
z adnotacją: „ZNWU – Znak sprawy: 3/2024
16.4    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
16.5    Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
16.6 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
16.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
16.8 W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.    17.1 Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
17.2 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 17.1.
17.3 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na warunkach szczegółowo określnych w par. 17 Projektu umowy,
17.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy wycofania się z projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego.


18.1 Wykonawcy mają możliwość składania pytań w niniejszym postępowaniu. Treść zapytań i odpowiedzi zostanie umieszczona na stronie: https://www.terespol.pl/
18.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub  uzupełnienia treści Zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
18.3 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację w miejscach publikacji Zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
18.4 W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 18.3 , Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
18.5 Przedłużenie terminu składania ofert , o którym mowa w pkt 18.3 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
18.6 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Zmianę Zapytania ofertowego Zamawiający zamieści w miejscach publikacji zapytania.
18.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach , Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści taką informację w miejscach publikacji zapytania.
18.8 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania ofertowego a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

19.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 2012 r.  - Prawo pocztowe (dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
19.2 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
19.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę , Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie z jej treścią.
19.4 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Gmina Miasto Terespol
ul. Czerwonego Krzyża 26
21-550 Terespol
Adres poczty elektronicznej: um@terespol
19.5 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem 3/2024
19.6 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest. ks. Jarosław Łoś
19.7 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1)    Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2)    dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym   z   postępowaniem   o   udzielenie   zamówienia   publicznego na zadanie pn.:
„RENOWACJA ZABYTKOWEJ CERKWI PW. ŚW. APOSTOŁA JANA TEOLOGA W TERESPOLU”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
3)    odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
4)    dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
5)    obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy realizacji procesu wyłonienia Wykonawcy na wskazane zadanie w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. „RENOWACJA ZABYTKOWEJ CERKWI PW. ŚW. APOSTOŁA JANA TEOLOGA W TERESPOLU”, w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6)    Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
7)    Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.


Zapytanie ofertowe aktualne na dzień 18.06.2024

Załącznik Nr 1 –    Dokumentacja w postępowaniu:

Załącznik Nr 2 –    Projekt umowy
Załącznik Nr 2 –    Projekt umowy - aktualizacja 18.06.2024
Załącznik Nr 3 –    Wzór Formularza ofertowego.
Załącznik Nr 4 –    Wzór wykazu robót budowlanych.
Załącznik Nr 5 –    Wzór wykazu osób.
    Wzór    oświadczenia
    podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 6 –    Wzór oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik Nr 7 –    Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –    jeżeli                dotyczy.załączniki