1072
pierwsza wzmianka o prawosławnym biskupie chełmskim Ioannie

1205
prawosławne biskupstwo chełmskie w Uhrusku z biskupem Joasfem

1223
przeniesienie centrum diecezjalnego do Chełma

1596
Unia brzeska, delegalizacja Kościoła Prawosławnego

1620
reaktywacja hierarchii prawosławnej przez patriarchę jerozolimskiego Teofanesa

1633
Król Władysław IV przywraca część praw Kościołowi Prawosławnemu

1633
wyświęcenie nowego metropolity kijowskiego Piotra (Mohyły)

1650
na czele diecezji nowy biskup chełmsko-bełski Dionizy (Bałaban) XVIII i XIX w. - kolejne parafie i monastery przyjmują unię

1875
oficjalne połączenie chełmskiej diecezji unickiej z Kościołem Prawosławnym

1905
reaktywowanie diecezji chełmskiej

1915
ewakuacja prawosławnej ludności w głąb Rosji

1938
akcja burzenia prawosławnych cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu

1940
reaktywacja diecezji chełmsko - podlaskiej z ordynariuszem arcybiskupem Iłarionem (Iwan Ohijenko)

1944–47
wysiedlenia ludności prawosławnej na radziecką Ukrainę i ziemie zachodnie i północne

1956
częściowy powrót społeczności prawosławnej na rodzinne ziemie

1989
restytuowanie prawosławnej diecezji pod nazwą "lubelsko-chełmska" z ordynariuszem biskupem Ablem