2024 VI 20
Zapytanie ofertowe parafii prawosławnej w Zabłociu
W kontekście projektu

FELU.07.09-IZ.00-0010/23 - Remont zabytkowej cerkwi p.w. św. Mikołaja w Zabłociu”

Warunki zmiany umowy

Strony oświadczają, że wykonywanie niniejszej Umowy jest ściśle uzależnione od jej postanowień lub umów o roboty budowlane, jakie Zamawiający zamierza zawrzeć z generalnym wykonawcą robót. W konsekwencji strony zobowiązują się w razie zaistnienia takiej potrzeby podjąć negocjacje w celu zmiany Umowy poprzez dopasowanie jej terminu lub zakresu do prowadzonego postępowania inwestycyjnego. Wzór umowy w załączeniu.
Załączniki
DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2024-06-20
1. Zapytanie ofertowe 2. Formularz ofetowy 3. wzór umowy 4. Oświadczenie Wykonawcy 5. Wykaz osób 6. Wykaz usług 7. dokumentacja techniczna
Opis

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim (w tym konserwatorskim) w ramach realizacji zadania pn. „Remont zabytkowej cerkwi p.w. św. Mikołaja w Zabłociu”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego (typ projektu 1a-c, 2a-c, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Okres gwarancji

36
Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 71540000-5 Usługi zarządzania budową 71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
Miejsca realizacji adres Kraj Polska Województwo lubelskie Powiat bialski Gmina Biała Podlaska Miejscowość Zabłocie

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000,00 zł;
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej: jedną usługę polegającą pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego/Menadżera Projektu, wraz z nadzorem inwestorskim dotyczącym przebudowy/rozbudowy/remontu budynku kubaturowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości kontraktu na roboty budowlane nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, która obejmowała co najmniej: zarządzanie, nadzór inwestorski, rozliczenie inwestycji, działania promocyjne, oraz Przygotowanie procedur postępowań na wybór wykonawców robót lub usług lub dostaw.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować, w okresie przewidzianym na realizację zadania, osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia poszczególnych funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej:

a) Inżynier Kontraktu – minimum jedna osoba Wskazana osoba powinna posiadać: • Wykształcenie wyższe techniczne; • najmniej 5-letnie doświadczenie polegające na Kierowaniu/Zarządzaniu Zespołem Menadżera Projektu/Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego lub zespołem o podobnej funkcji; • wykonanie co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta/Przedstawiciela Inżyniera /Inwestora Zastępczego (lub równoważne), przy co najmniej jednym zakończonym (*) zadaniu inwestycyjnym polegającym na wykonaniu robót budowlano – konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót budowlano – konserwatorskich min. 1 000 000,00 zł brutto.

b) Inspektor Nadzoru Robót konstrukcyjno – budowlanych – minimum 1 osoba. Wskazana osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności konstrukcyjno – budowlanej, • co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w swojej branży, • min. 3 letnia praktyka zawodowa przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, • doświadczenie podczas realizacji min. 1 zakończonej (*) inwestycji dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków o wartości robót budowlano – konserwatorskich min. 1 000 000,00 zł brutto.

c) Inspektor Nadzoru Robót sanitarnych – minimum 1 osoba. Wskazana osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • co najmniej 18 miesięczne doświadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robót sanitarnych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

d) Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych – minimum 1 osoba. Wskazana osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • co najmniej 18 miesięczne doświadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robót elektrycznych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

e) Główny Specjalista ds. finansów i Rozliczeń – minimum 1 osoba. Wskazana osoba winna posiadać: • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń przy co najmniej jednym (*) zakończonym zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym ze środków UE dotyczącym obiektów kubaturowych.

f) Specjalista ds. roszczeń – minimum 1 osoba Wskazana osoba powinna posiadać: • Wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze, • Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji zadań inwestycyjnych na stanowiskach z zakresem obowiązków obejmujących rozpatrywanie roszczeń.

g) Specjalista ds. Prawnych – minimum 1 osoba Wskazana osoba powinna posiadać: • wykształcenie wyższe prawnicze • doświadczenie w zakresie obsługi prawnej związanej z realizacją na co najmniej jednej inwestycji budowlanej.
Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1 Wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, 2 Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 2 3 Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Oferenta -jeżeli dotyczy, 4 Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy, 5 Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami, 6 Kopia aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia z CEIDG, 7 Wykaz usług, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie robót – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, 8 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego- wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego, 9 Polisa potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł, 10 Oferent odpowiada za kompletność oferty oraz za treść i aktualność składanych wraz z ofertą dokumentów i załączników do niej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez Oferenta w ofercie.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe

TAK
Opis
Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: a) Cena (Co) - 60%, b) Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej (D) - 40%.
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/192211
Ks. Mirosław Kochan